Manufacturer

 • 2000 Sumitomo HA60W

  No price - Thailand
  • Manufacturer: Sumitomo

  country: thailand | division: construction equipment

 • 1987 Mitsubishi MF45

  No price - Thailand
  • Manufacturer: Mitsubishi

  country: thailand | division: construction equipment

 • 2004 Sumitomo HA60W-5

  No price - Thailand
  • Manufacturer: Sumitomo
  • Hours: 7219 h

  hours: 7219 h | country: thailand | division: construction equipment | production country: japan

 • 1993 Sumitomo HA60C

  No price - Thailand
  • Manufacturer: Sumitomo
  • Hours: 4832 h

  hours: 4832 h | country: thailand | division: construction equipment | carrier type: tracked | production country: japan

 • 1994 Sumitomo HA60W

  No price - Thailand
  • Manufacturer: Sumitomo
  • Hours: 9624 h

  hours: 9624 h | country: thailand | division: construction equipment | production country: japan