• TEVOPHARM HORIZONTAL WRAPPER MODEL PC #ZG59608

    No price - Nebraska, United States

      used tevopharm horizontal wrapper, model pc. with electronic eye, two-head cutter, adolph gottsho marker. built in 1988. 3 x 230 vac/60hc.