• TOSHIBA GP-6-7T9

  No price - Kitakyushu, Japan
  • Manufacturer: Toshiba

  0.75kw machine name: recipro compressor

 • IWATA H-1C

  No price - Kitakyushu, Japan
  • Manufacturer: IWATA

  100v machine name: recipro compressor

 • 1997 MEIJI MACHINE PLANT NO-1

  No price - Kitakyushu, Japan
  • Manufacturer: MEIJI MACHINE PLANT

  0.75kw machine name: recipro compressor

 • HITACHI 0.75P-9.5V

  No price - Kitakyushu, Japan
  • Manufacturer: Hitachi

  0.75kw machine name: recipro compressor

 • 1983 FUJI SH-1

  No price - Kitakyushu, Japan
  • Manufacturer: Fuji

  0.75kw machine name: recipro compressor

 • MEIJI GH-1

  No price - Kitakyushu, Japan
  • Manufacturer: MEIJI

  0.75kw/200v machine name: recipro compressor

 • HITACHI BU-7SL

  No price - Kitakyushu, Japan
  • Manufacturer: Hitachi

  0.4kw machine name: recipro compressor

 • TOSHIBA GP6-7T9

  No price - Kitakyushu, Japan
  • Manufacturer: Toshiba

  0.75kw machine name: recipro compressor

 • MEIJI CN1/2

  No price - Kitakyushu, Japan
  • Manufacturer: MEIJI

  0.2kw machine name: recipro compressor

 • MEIJI NM220

  No price - Kitakyushu, Japan
  • Manufacturer: MEIJI

  0.75kw machine name: recipro compressor